Devsy

Градот: Скопје, Р. Македонија

Локација: Булевар Свети Климент Охридског 30

Големина на објектот: 340 m2

Година на завршување: 2020

Производи кои се користени за овој проект